خط مشی منابع انسانی

به عنوان خانواده تکنوپانل قصد داریم:

• اخذ منابع انسانی با کیفیت در راستای هدف و استراتژی های این شرکت،
• ارزیابی این نیرو به بهترین و کارآیی ترین شکل
• آموزش مداوم به پرسنل جهت یاری به آنها در زندگی خصوصی و حرفه ای به صورت خط مشی ضروری
• افزایش بهره وری کارکنان، بهبود آگاهی از مسئولیت و پیگیری سیاست های مدیریت شفاف و باز می باشد.

کارکنان این شرکت فرهنگ و اصول این شرکت را قبول کرده و این شرکت در راستای خط مشی منابع انسانی موفق شده است تا برای کارکنان خود به صورت مداوم انگیزه و وابستگی ایجاد کند.