اخبار

تکنوپانل مفتخر است که در سال 2010 میزبان وزیر کشور مقدونی آقای هادی نظیر شد.

تکنوپانل مفتخر است که در سال 2010 میزبان وزیر کشور مقدونی آقای هادی نظیر شد. آقای هادی نظیر در بازدید خود از کارخانه این شرکت همراه با هیئت خود، میهمان مدیر عامل این شرکت آقای اورهان قهوه جی بوده و در رابطه با خطوط تولید و ساخت تکنوپانل اطلاعات دریافت نموده اند.

سایر خبرها